Tjenester/tiltaksoversikt

VTA - varig tilrettelagt arbeid
VTA tilbys personer som har eller snart forventes å få innvilget uførepensjon.
Gjennom dette tilbudet skal Kroa Produkter finne tilrettelagte arbeidsoppgaver som passer den enkelte, slik at en oppnår personlig vekst og utvikling gjennom deltakelse i arbeidslivet.

APS - arbeidspraksis i skjermet virksomhet
APS er et tiltak for personer som har stått utenfor det ordinære arbeidsliv i kortere eller lengre tid, og som har behov for bred oppfølging. APS- tilbudet er i utgangspunktet begrenset til 10 måneder, men kan i enkelte tilfeller økes med ytterligere 10 måneder. Det overordna målet i dette tiltaket er at deltakerne skal komme ut i ordinært arbeid eller studier.
I tillegg til arbeidspraksis i bedriften, har vi også flere samarbeidende bedrifter hvor det er muligheter for praksis.

LÆREKANDIDAT
Kroa Produkter AS er godkjent som lærebedrift i salgsfaget og produksjonsteknikkfaget. Lærekandidatene avlegger eksamen og oppnår Kompetansebevis etter to år i bedriften. Lærekandidatene følger en Individuell opplæringsplan som de følger i læretida. Målet for lærekandidatene er at de kan gis muligheten til jobb det ordinære arbeidsmarkedet eller i en Vekstbedrift

ARBEIDSPRAKSIS
Vi har et nært samarbeid med de videregående skoler, og har elever derfra som skal gis arbeidspraksis gjennom de ulike oppdragene vi har ved bedriften. Dette kan være elever som på et senere tidspunkt begynner som lærekandidater eller arbeidstakere ved Kroa Produkter.